top of page

“การสร้างบุญ สร้างกุศล

สร้างแทนกันบ่ได้ ผู้ใดสร้าง

ผู้นั้นย่อมได้บุญเอง”

-หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก-

“การสร้างบุญ สร้างกุศล สร้างแทนกันบ่ได้ 

ผู้ใดสร้าง ผู้นั้นย่อมได้บุญเอง”

-หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก-

“การสร้างบุญ สร้างกุศล สร้างแทนกันบ่ได้ 

ผู้ใดสร้าง ผู้นั้นย่อมได้บุญเอง”

-หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก-

ทำบุญกับทางวัดป่านาคำน้อย

ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร

ปฏิบัติธรรม บรรพชาอุปสมบท

หรือร่วมทำบุญทางช่องทางต่างๆ

ของวัดป่านาคำน้อยได้ 

ทำบุญกับทางวัดป่านาคำน้อย

ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บรรพชอุปสมบท

หรือร่วมทำบุญทางช่องทางต่างๆของวัดป่านาคำน้อยได้ 

ทำบุญกับทางวัดป่านาคำน้อย

ท่านสามารถเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บรรพชาอุปสมบท

หรือร่วมทำบุญทางช่องทางต่างๆของวัดป่านาคำน้อยได้ 

ทำบุญตักบาตร

ท่านสามารถมาใส่บาตรที่วัดป่านาคำน้อยได้ทุกวัน

โดยวัดป่านาคำน้อย

มีสายบิณฑบาตจำนวน  ๔ สาย ได้แก่

๑. สายบ้านนาคลัง

   บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลนายูง

   เป็นสายที่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

   จะเดินไปออกรับบิณฑบาตทุกวัน (ที่อยู่วัด)

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๒-๑๕ รูป

   เวลาออกรับบิณฑบาต ๐๗.๐๐ น.

   โดยประมาณ ขึ้นกับช่วงฤดูกาล

   แต่ควรถึงจุดใส่บาตรประมาณเวลา ๐๖.๓๐ น. 

๒. สายบ้านนาคำน้อย 

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๐-๑๓ รูป

๓. สายบ้านชุมพล

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๕-๑๐ รูป

๔. สายบ้านห้วยเวียงงาม

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๔ รูป

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

พระสงฆ์ทั้งวัดจะมีการออกรับบิณฑบาต

บริเวณศาลาใส่บาตรหน้าวัดอีกครั้ง

โดยจำนวนพระในช่วงเข้าพรรษา

ประมาณ ๔๐-๔๕ รูปโดยประมาณ 

สิ่งของใส่บาตร

สิ่งของที่ควรในการใส่บาตร ได้แก่

-ข้าว (ข้าวเหนียว) หรือ ขาวสวย(ควรบรรจุใส่ถุง)

-อาหารคาว-หวาน

-นม ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ เครื่องดื่ม ฯลฯ

สิ่งของที่ไม่ควรในการใส่บาตร

-ปัจจัย

-ข้าวของเครื่องใช้ ยา รวมถึง

  ชุดสังฆทาน นำไปถวายที่วัดได้จะเหมาะสมกว่า

-ดอกไม้สด พวงมาลัย ธูป เทียน

  สามารถนำไปถวายที่วัดได้เลย

-ข้าวสาร ไข่ไก่ดิบ อาหารดิบ

 (อาหารในบาตรจะไม่สามารถเก็บไว้ฉันวันหลังได้)

-ไม่ควรใส่สิ่งของที่บรรจุเป็นแพ็คขนาดใหญ่

 เช่น น้ำดื่มหรือนมเป็นแพ็คขนาดใหญ่

 ทั้งนี้เพื่อถนอมธาตุขันธ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ทำบุญตักบาตร

ท่านสามารถมาใส่บาตรที่วัดป่านาคำน้อยได้ทุกวัน

โดยวัดป่านาคำน้อยมีสายบิณฑบาตจำนวน  ๔ สาย ได้แก่

๑. สายบ้านนาคลัง บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลนายูง

   เป็นสายที่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก จะเดินไปออกรับบิณฑบาตทุกวัน (ที่อยู่วัด)

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๒-๑๕ รูป เวลาออกรับบิณฑบาต ๐๗.๐๐ น.

   โดยประมาณ ขึ้นกับช่วงฤดูกาล แต่ควรถึงจุดใส่บาตรประมาณเวลา ๐๖.๓๐ น. 

๒. สายบ้านนาคำน้อย มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๐-๑๓ รูป

๓. สายบ้านชุมพล มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๕-๑๐ รูป

๔. สายบ้านห้วยเวียงงาม มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๔ รูป

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์ทั้งวัดจะมีการออกรับบิณฑบาต

บริเวณศาลาใส่บาตรหน้าวัดอีกครั้ง

โดยจำนวนพระในช่วงเข้าพรรษา ประมาณ ๔๐-๔๕ รูปโดยประมาณ 

สิ่งของใส่บาตร

สิ่งของที่ควรในการใส่บาตร ได้แก่

-ข้าว (ข้าวเหนียว) หรือ ขาวสวย(ควรบรรจุใส่ถุง)

-อาหารคาว-หวาน

-นม ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ เครื่องดื่ม ฯลฯ

สิ่งของที่ไม่ควรในการใส่บาตร

-ปัจจัย

-ข้าวของเครื่องใช้ ยา รวมถึง ชุดสังฆทาน นำไปถวายที่วัดได้จะเหมาะสมกว่า

-ดอกไม้สด พวงมาลัย ธูป เทียน สามารถนำไปถวายที่วัดได้เลย

-ข้าวสาร ไข่ไก่ดิบ อาหารดิบ (อาหารในบาตรจะไม่สามารถเก็บไว้ฉันวันหลังได้)

-ไม่ควรใส่สิ่งของที่บรรจุเป็นแพ็คขนาดใหญ่ เช่น น้ำดื่มหรือนมเป็นแพ็คขนาดใหญ่

 ทั้งนี้เพื่อถนอมธาตุขันธ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ทำบุญตักบาตร

ท่านสามารถมาใส่บาตรที่วัดป่านาคำน้อยได้ทุกวัน โดยวัดป่านาคำน้อยมีสายบิณฑบาตจำนวน  ๔ สาย ได้แก่

๑. สายบ้านนาคลัง บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลนายูง เป็นสายที่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก จะเดินไปออกรับบิณฑบาตทุกวัน (ที่อยู่วัด)

   มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๒-๑๕ รูป เวลาออกรับบิณฑบาต ๐๗.๐๐ น. โดยประมาณ ขึ้นกับช่วงฤดูกาล แต่ควรถึงจุดใส่บาตรประมาณเวลา ๐๖.๓๐ น. 

๒. สายบ้านนาคำน้อย มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๑๐-๑๓ รูป

๓. สายบ้านชุมพล มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๕-๑๐ รูป

๔. สายบ้านห้วยเวียงงาม มีพระบิณฑบาต ประมาณ ๔ รูป

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์ทั้งวัดจะมีการออกรับบิณฑบาตบริเวณศาลาใส่บาตรหน้าวัดอีกครั้ง

โดยจำนวนพระในช่วงเข้าพรรษา ประมาณ ๔๐-๔๕ รูปโดยประมาณ 

สิ่งของใส่บาตร

สิ่งของที่ควรในการใส่บาตร ได้แก่

-ข้าว (ข้าวเหนียว) หรือ ขาวสวย(ควรบรรจุใส่ถุง)

-อาหารคาว-หวาน

-นม ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ เครื่องดื่ม ฯลฯ

สิ่งของที่ไม่ควรในการใส่บาตร

-ปัจจัย

-ข้าวของเครื่องใช้ ยา รวมถึง ชุดสังฆทาน นำไปถวายที่วัดได้จะเหมาะสมกว่า

-ดอกไม้สด พวงมาลัย ธูป เทียน สามารถนำไปถวายที่วัดได้เลย

-ข้าวสาร ไข่ไก่ดิบ อาหารดิบ (อาหารในบาตรจะไม่สามารถเก็บไว้ฉันวันหลังได้)

-ไม่ควรใส่สิ่งของที่บรรจุเป็นแพ็คขนาดใหญ่ เช่น น้ำดื่มหรือนมเป็นแพ็คขนาดใหญ่

 ทั้งนี้เพื่อถนอมธาตุขันธ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

การบพรรชาอุปสมบท

กุลบุตรผู้มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ผู้ความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท

ณ วัดป่านาคำน้อย ต้องกราบเรียนแจ้งความประสงค์การบวชโดยตรงต่อองค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เท่านั้น และมีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติในการขอบวช

๑. ไม่เป็นบุคคลทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
๒. ไม่เป็นบุคคลหลบหนีราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
๔. ไม่เป็นบุคคลเคยถูกตัดสินจำคุก โดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
๕. ไม่เป็นบุคคลถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
๖. ไม่เป็นบุคคลไม่มีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย
๗. ไม่เป็นบุคคลมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

๘. ไม่เป็นบุคคลติดเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

๙. ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา-มารดา ผู้ปกครอง

๑๐.ระยะเวลาในการบวช  อย่างต่ำ ๓ เดือน (ไม่รวมเข้านาค ๑ เดือน เป็นอย่างน้อย)

การเตรียมตัวเข้านาคและบวช

-เตรียมของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม

-ชุดขาวสำหรับการเข้านาค

-ไฟฉาย(แบบถือหรือคาดหัว)

-รองเท้าแตะ (แบบคีบ สีน้ำตาล,ดำ,เหลืองเข้ม)

-ยารักษาโรคประจำตัว

-อัฐบริขารในการบวช ทางวัดมีการจัดเตรียมบริขารให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-ดาวน์โหลดคำขานนาค เพิ่มเติม>

-ตัวอย่างการขานนาค เพิ่มเติม >

การบพรรชาอุปสมบท

กุลบุตรผู้มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ความประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่านาคำน้อย

ต้องกราบเรียนแจ้งความประสงค์การบวชโดยตรงต่อองค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เท่านั้น

และมีคุณสมบัติครบถ้วน

คุณสมบัติในการขอบวช

๑. ไม่เป็นบุคคลทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
๒. ไม่เป็นบุคคลหลบหนีราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
๔. ไม่เป็นบุคคลเคยถูกตัดสินจำคุก โดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
๕. ไม่เป็นบุคคลถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
๖. ไม่เป็นบุคคลไม่มีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย
๗. ไม่เป็นบุคคลมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

๘. ไม่เป็นบุคคลติดเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

๙. ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา-มารดา ผู้ปกครอง

๑๐.ระยะเวลาในการบวช  อย่างต่ำ ๓ เดือน (ไม่รวมเข้านาค ๑ เดือน เป็นอย่างน้อย)

การเตรียมตัวเข้านาคและบวช

-เตรียมของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม

-ชุดขาวสำหรับการเข้านาค

-ไฟฉาย(แบบถือหรือคาดหัว)

-รองเท้าแตะ (แบบคีบ สีน้ำตาล,ดำ,เหลืองเข้ม)

-ยารักษาโรคประจำตัว

-อัฐบริขารในการบวช ทางวัดมีการจัดเตรียมบริขารให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-ดาวน์โหลดคำขานนาค เพิ่มเติม>

-ตัวอย่างการขานนาค เพิ่มเติม >

ปฏิบัติธรรม

วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดป่ากรรมฐาน

สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นวัดสำหรับพระปฏิบัติโดยตรง

ไม่มีการเรียนการสอน

หรือคอร์สในการปฏิบัติธรรมใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีความสนใจจะมาปฏิบัติธรรม

ณ วัดป่านาคำน้อย 

ต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว

ทางวัดสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก

ให้ได้ตามความเหมาะสม

โดยแยกหญิงและชายชัดเจน 

ผู้มีความประสงค์จะมาปฏิบัติธรรม

สามารถกราบเรียนแจ้งความประสงค์ที่

องค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

ได้โดยตรง

ปฏิบัติธรรม

วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดสำหรับพระปฏิบัติโดยตรง

ไม่มีการเรียนการสอน หรือคอร์สในการปฏิบัติธรรมใดๆทั้งสิ้น ผู้ใดมีความสนใจจะมาปฏิบัติธรรม

ณ วัดป่านาคำน้อย  ต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว

ทางวัดสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักให้ได้ตามความเหมาะสม

โดยแยกหญิงและชายชัดเจน  ผู้มีความประสงค์จะมาปฏิบัติธรรม

สามารถกราบเรียนแจ้งความประสงค์ที่องค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้โดยตรง

ปฏิบัติธรรม

วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดสำหรับพระปฏิบัติโดยตรง ไม่มีการเรียนการสอน หรือคอร์สในการปฏิบัติธรรมใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีความสนใจจะมาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาคำน้อย ต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว ทางวัดสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักให้ได้ตามความเหมาะสม

โดยแยกหญิงและชายชัดเจน  ผู้มีความประสงค์จะมาปฏิบัติธรรม สามารถกราบเรียนแจ้งความประสงค์ที่องค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้โดยตรง

ร่วมทำบุญกับทางวัดป่านาคำน้อย

ท่านผู้ใดมีกุศลศรัทธา

ต้องการร่วมทำบุญกับวัดป่านาคำน้อย

เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ

หรือกิจการต่างๆของวัดร่วมถึง

มูลนิธิที่ทางหลวงพ่ออินทร์ถวาย 

ให้การสนับสนุน

รวมถึงงานบุญของทางวัด

(สามารถขอใบอนุโมทนาเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้)

สามารถร่วมทำบุญได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้