ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศาสนกิจนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ระหว่าง ๕- ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
บ่าย เดินทางเข้าพัก ณ สวนแสงธรรม
วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปรารภธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับบาตรฉันจังหัน ณ สวนแสงธรรม
อนึ่งทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมมีความจำเป็นต้องผ่านมาตรการคัดกรอง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและขอความร่วมมือ
ปฏิบัติตามที่ทางรัฐบาลกำหนดโดยเคร่งครัด ขออนุโมทนาในความร่วมมือ
Visitors: 60,313