ประวัติวัดป่านาคำน้อย

   
 
 
 
 
 
 
 ประวัติวัดนาคำน้อย
    วัดนาคำน้อย(วัดป่านาคำน้อย)  เดิมชื่อ  วัดอุดมมงคลวนาราม  เป็นนามที่ได้รับเมตตาประทานจากหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  แต่ต่อมาทางราชการมีแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของวัด  จึงได้ใช้นามว่า “วัดนาคำน้อย”  ในปัจจุบัน   สถานที่ตั้งวัด  อยู่ที่หมู่  7  บ้านนาคำน้อย  ตำบลบ้านก้อง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41380  มีพื้นที่ในปัจจุบัน  1,350   ไร่  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2523
             ประวัติการก่อตั้งวัด วัดนาคำน้อย(วัดป่านาคำน้อย)  ได้รับการตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2529  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2531ตามบัญชี  รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมางวดที่  6  ประจำปี  2530  ลำดับที่ 36 วัดนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง  อำเภอน้ำโสม  (ในขณะนั้น)  จังหวัดอุดรธานี  ขนาดวิสุงคาม   สีมากว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตร  ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  105 ตอนที่ 14 วันที่  22  มกราคม  2531        กองพุทธสถานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2531  เพื่อดำเนินตามแนวทางที่องค์    หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโนได้เมตตาชี้แนะไว้ว่า  “สถานที่นี้เหมาะสำหรับผู้สนใจภาวนาเพราะเป็นป่า เป็นเขาสงบ สงัด”   สภาพก่อนที่จะต้องเป็นวัด  ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก  ขณะนั้นจำพรรษอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด ได้ธุดงค์มาในเขตนี้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้  ในขณะนั้นเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง  และป่าน้ำโสม  มีสภาพทรุดโทรม และเป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานไปแล้วหลายวาระ  ประกอบกับเป็นพื้นที่สีชมพู  อยู่ในเขตปฏิบัติการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  น่าจะได้รับการฟื้นฟูทั้งทางรูปธรรม  และนามธรรม  โดยที่ท่านพระอาจารย์ได้เคยวิเวกมาในแถบนี้  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  เป็นต้นมา  หลายวาระด้วยกัน  จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2523  ได้ธุดงค์มาอีกรอบหนึ่ง ในครั้งนี้ได้ธุดงค์มาปักกลด  ณ  บริเวณต้นสะท้อน  ริมห้วยราง  (ตรงบริเวณที่เป็นโรงครัวในปัจจุบัน)  เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะ น่าจะได้มีการจัดตั้งเป็นวัดปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา  จึงได้ชักชวนคณะศรัทธาญาติโยม  หมู่เพื่อนสหธรรมิกพุทธบริษัททุกหมู่เหล่ามาร่วมกันก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน  สายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต สภาพป่าภายในบริเวณวัด     เป็นป่าที่สมบูรณ์ประมาณ  600  ไร่  แต่ได้รับการปลูกเสริมเพิ่มเติม  เช่น  สัก  ประดู่  มะค่า  ยาง  กระบาก  ตะแบก ตะเคียนทอง  เป็นต้น  ปัจจุบันได้ปลูกเสริมจนเต็มพื้นที่  จึงสามารถมองเห็นสภาพป่าดั้งเดิมและปลูกเสริมใหม่เจริญเติบโตร่วมกัน
            สัตว์ป่าภายในวัด  เนื่องจากพื้นที่นี้แต่เดิมเป็นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์  จึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่  เช่น  หมูป่า กระรอก  ค่าง   ลิง  ชะนี  งูจงอาง  งูเห่า  เหี้ย  กระจง  นิ่ม  และนกชนิดต่างๆ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด  ศาลาอเนกประสงค์ ขนาด  2  ชั้น  พื้นที่กว้าง  16  เมตร  ยาว  24  เมตร  เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม  เป็นที่ฉันภัตตาหาร เป็นที่บำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง  ๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกุฏิถาวร ประมาณ  15  หลัง  และร้านพักพระประมาณ40หลัง  โรงน้ำร้อน  โรงครัว  และที่พักฝ่ายอุบาสก  อุบาสิกาจำนวน  รวม  15  หลัง  และถนนคอนกรีตเชื่อมโยงภายในวัดรวมเส้นทาง 4  กม.เศษ
             พระเมตตาจากองค์หลวงตา  กำแพง  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความสูง  2.45  เมตร  ยาว  6.75  กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  1,350  ไร่  มูลค่า  20  ล้านบาทเศษ  และฝายน้ำล้น  ฝายเก็บกักน้ำหลายแห่งภายในวัด  ได้รับเมตตาอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง  จากองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ที่ได้มาอาศัยอยู่ให้ได้รับความร่มเย็นตาม อัตภาพ
              สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  เป็นที่ตั้งของลูกข่าย  สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  รับสัญญาณจากสถานีแม่ที่วัดป่าบ้านตาด  ขนาดคลื่นความถี่  107.25  MHZ  ครอบคลุม  พื้นที่อำเภอบ้านผือ  น้ำโสม  นายูง  (จังหวัดอุดรธานี) สุวรรณคูหา  (จังหวัดหนองบัวลำภู)  สังคม(จังหวัดหนองคาย)  และจังหวัดเลยบางส่วน
              จำนวนพระสงฆ์จำพรรษา  ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์จำพรรษา  ประมาณ  30-40  รูป ในภาคฤดูร้อน  เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ที่อุปสมบทจากกรุงเทพมหานคร  มาพำนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อปี พ.ศ. 2548-2550  มีนักศึกษา       แพทย์ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล  มาบวชศึกษาภาคปฏิบัติ  เป็นต้น
              การอบรมพระภิกษุสามเณร  และศรัทธาญาติโยม  ได้กระทำทุกปีทั้งในหน้าแล้ง หน้าฝน ในฤดูจำพรรษา  ก็มีอุบาสกอุบาสิกามาอยู่จำศีล  ภาวนาประมาณ  100  คนเศษ
    ขยายและส่งเสริม  สำนักและวัดปฏิบัติธรรม  เมื่อท่านพระอาจารย์ได้มาจำพรรษาในแถบนี้รวม ทั้งในแถบอื่นหลายวัดด้วยกัน  เช่น  วัดป่าภูก้อน  วัดป่าบ้านเพิ่ม  วัดป่าหลุบเลา  วัดป่าแค  วัดป่าบ้านก้อง  วัดป่าวังแข้  อำเภอนายูง  วัดป่าโคก           สาคร  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  เป็นต้น  วัดหมู่เพื่อนสหธรรมิก  เช่น  วัดป่ากุดสิม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  วัดป่าบ้านใหม่  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  และท่านได้ตั้งวัดสาขา เช่น วัดป่าพิมาย  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  และสนับสนุน  ศิษย์ที่เคยอยู่ในสำนักของท่านออกไปตั้งวัดหลายแห่ง  หลายจังหวัดด้วยกัน  อาทิ วัดป่าภูน้ำป๊อก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  วัดป่าชัยพฤกษ์  กิ่งอำเภอเอราวัณ  วัดป่าอุดมมงคลญาณสัมปันโน (ห้วยซวก)  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  วัดป่าเทพมงคล  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  วัดป่าภูสวรรค์  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  วัดป่าภูเขาวงศ์  วัดป่าภูพัง กิ่งอำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  วัดป่าสุวรรณภูมิ  อ.สุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 5,813