เรียนปฏิปทาที่เดียวกันเพื่อรักษาคนละที่ – ๑๕ ก.พ. ๖๐ เช้า

You may also like...