กำหนดการสรงน้ำพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

You may also like...