วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง “ศิษย์จะฉลาดเพราะมีปราชญ์เป็นครู” อบรมหลังทำวัตรเย็น

You may also like...